Regulamin sklepu

Sklep internetowy lelia.pl/sklep prowadzony jest przez Joannę Szacińską, NIP: 1132775603, zwaną dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: admin@lelia.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
Regulamin – niniejszy regulamin,
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Szacńska, NIP: 1132775603
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://lelia.pl/sklep,

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, a w szczególności wzorów do samodzielnego wykonania projektów na szydełku oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: (i) dostęp do Internetu, (ii) standardowy system operacyjny, (iii) standardowa przeglądarka internetowa oraz (iv) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z treści cyfrowych dostępnych w Sklepie konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: (i) dostęp do Internetu, (ii) standardowy system operacyjny, (iii) standardowa przeglądarka internetowa, (iv) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader) oraz (v) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3
Zakup

 1. W celu zakupu produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki: (i) kliknąć w przycisk „Kup teraz”, (ii) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając kwotę oraz sposób płatności, (iii) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu oraz (iv) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 4
Udostępnienie produktu

 1. Zakupiony produkt zostanie udostępniony Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego ściągnąć produkt.
 2. Zakupiony produkt zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

§ 5
Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 7
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: (i) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, (ii) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, (iii) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.